Licitație publică

INCHIRIERI SPAȚII /(DOMENIUL PUBLIC)
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Tetarom S.A., str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264407900, fax 0264432750, email codruta.petrisor@tetarom.ro.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobile aflate în proprietatea domeniului public, situate în Municipiul Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, înscrise în CF nr. 336663, identificate după cum urmează: a. clădire de birouri D+P+ 5 E, având 24 de spații cu suprafețe cuprinse între 30 mp-80 mp. b. hală depozitare având 9 compartimente cu suprafețe cuprinse între 297 mp-321 mp. Închirierea se face conform art. 1 din HCJ Cluj nr.48/20.02.2020 privind includerea în domeniul public a bunurilor imobile realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, art. 1(1) lit. a), b) din HCJ Cluj nr. 49/20.02.2020 privind aprobarea închirierii clădirilor realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură” și în temeiul art. 332 și art. 333 ( 3) din OG. 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin e-mail, printr-o cerere trimisă la adresa codruta.petrisor@tetarom.ro sau de la sediul Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciului Comercial al Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47,clădirea A3, între orele 09:00-16:00, telefon: 0264407900, fax: 0264432750.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pentru exemplarul pe suport electronic obţinut prin e-mail sau 50 de lei pentru exemplarul obţinut pe suport de hârtie, care se achită numerar la caseria Tetarom S.A.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 29/10/2020, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/11/2020, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Tetarom S.A., mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A1.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09/11/2020, ora 12:00 la sediul Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, telefon: 026459611, fax: 0264595844, e-mail: tr-cluj@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 14/10/2020