June 12, 2018

Guvernanță corporativă

Conform Comisiei Europene Controlul intern reprezintă ”ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

 • atingerea obiectivelor societății într-un mod economic, eficient și eficace
 • respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului
 • protejarea bunurilor și a informațiilor
 • prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor
 • calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.”

Dezvoltarea și implementarea unui sistem de control managerial intern susține managementul în elaborarea planificărilor pe termen scurt și mediu, organizarea eficientă a activității prin elaborarea de proceduri, identificarea și gestionarea riscurilor, îmbunătățirea sistemului de comunicare.

Legislația de bază aplicabilă

 • OG 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 • LEGEA 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGEA 234 din 7 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea OG nr. 119/1999
 • OUG 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGEA 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 • LEGEA 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
 • HG 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 • HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Adunarea Generală a Acționarilor Tetarom SA

Rapoarte și situații financiare ale societății

Alte documente ale societății