June 29, 2020

Protecția Datelor

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( denumit în continuare Regulamentul ).

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informam cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Pentru a vă veni în întâmpinare, în scopul unei corecte și complete informări vă vom răspunde la o serie de întrebări relevante, prezentându-vă totodată, corelativ întrebărilor și răspunsurilor furnizate, declarația operatorului de protecție a datelor privind site-urile web și, în același timp, informații pentru persoanele vizate în temeiul articolelor 13 și 14 din Regulamentul 679/2016.

Informații generale

Noi, TETAROM S.A., având forma juridică de întreprindere publică ( conform art. 2 pct. 2 lit. b din OUG nr. 109/2011) – societate pe acţiuni, persoană juridică română administrată potrivit sistemului unitar stipulat de Legea nr. 31/1990, constituită în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean nr.66/2001, înmatriculată la Oficiul Registrului Comercului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr.J12/1683/2001,  codul unic de înregistrare RO14343629 , cu sediul principal a în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47; sedii secundare: Cluj-Napoca, str. Emerson, nr. 2, jud Cluj; Comuna Jucu, în incinta Parcului Industrial Tetarom III, jud Cluj, reprezentăm Operatorul  în conformitate cu Regulamentul și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă în cele ce succed.

Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru pentru protecția datelor, la adresa de email: dpo@tetarom.ro.

Informații generale privind procesarea datelor

TETAROM S.A. acordă o atenție sporită protecției datelor dumneavoastră personale și respectă cu strictețe reglementările legale privind confidențialitatea datelor.

Informațiile personale sunt colectate pe acest site numai în măsura în care este necesar din punct de vedere tehnic. Informațiile nu sunt transmise terților pentru niciun motiv. Prezenta informare vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care este asigurată această protecție, a tipului de informații colectate precum și o detaliere a scopului colectării.

Ce sunt datele cu caracter personal?

În sensul Regulamentuluidatele personale sunt definite ca fiind ”orice informatii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”

Care sunt datele personale pe care le prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele de identificare ale persoanei vizate (calitatea de persoană vizată o pot avea: partenerii contractuali, furnizorii, clienții, angajații), precum nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon şi date rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet. Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, sau din surse publice, atunci cand deveniți partenerul nostru, respectiv, persoană vizată, în accepțiunea Regulamentului.

Datele personale sunt colectate în situaţia în care ni le comunicați personal. Orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale care depășește domeniul de aplicare al permisiunii legale sau contractuale / precontractuale este posibilă numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimţământului dumneavoastră,în scop contractual / precontractual pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu specificul obiectului de activitate al societăţii şi/sau în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale.

Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu partenerii contractuali, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dumneavoastră. Acest lucru ne permite să acționăm în consecință,  printr-o abordare adaptată nevoilor dumneavoastră.

Care este scopul procesării datelor dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare. Mai exact societatea TETAROM SA prelucrează datele personale în următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor ce decurg din contractele încheiate cu dumneavoastră, conform art.6 alin.1 lit.b) din Regulamentul 679/2016.
 • respectarea unei obligații legale a operatorului, conform art.6 alin.1 lit.c) din Regulamentul 679/2016.
 • prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră, conform 6 alin.1 lit.a) din Regulamentul 679/2016.

     Care sunt categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră personale?

Pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu obiectul de activitate al societăţii şi în legătură cu contractul şi/sau în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, există posibilitatea comunicării sau dezvăluirii acestor date către terţe persoane, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare. Aceşti destinatari pot fi : autorităţi şi instituţii publice, instanţele de judecată, notari, executori, traducători, servicii de poştă, servicii de curierat, etc.

     Transferuri internaționale de date

În prezent, datele cu caracter personal sunt păstrate în locațiile noastre din Romania, Tetarom S.A netrasferând datele dumneavoastră cu caracter personal în afara spaţiului Uniunii Europene.

În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră către alte societăți sau prestatori de servicii din țări din afara Uniunii Europene, vă vom informa în prealabil şi vom avea în vedere existenţa unor legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private.

Dacă transmitem datele dumneavoastră către o țară din afara Uniunii Europene , ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en). În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom solicita acestei țări să încheie un contract care să reflecte aceste standarde.

Cat timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate şi stocate până la momentul încetării relaţiei contractuale şi expirării termenelor de prescripţie cu excepţia cazului în care avem obligaţia legală de a stoca în continuare aceste date în scopul prezentării acestora instituţiilor publice (ex autorităţi fiscale).

Perioadele de stocare sunt prevăzute pentru fiecare document în parte potrivit Nomenclatorului arhivistic al societăţii elaborat în conformitate cu Legea arhivelor naționale nr. 16/1996.

Care sunt drepturile dumneavoastră şi cum pot fi exercitate?

Ca și persoană vizată, puteți contacta  Responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul 679/2016. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat”) și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulament),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 din Regulament),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulament).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulament)

Utilizarea motoarelor de căutare.

Pagina noastră de web poate fi accesată folosind orice motor de căutare (ex. Google, Bing,Yahoo etc.)

Recunoașteți și sunteți de acord că termenii de confidențialitate privind datele de la Google (de la www.google.de/privacy.html) se aplică utilizării de către dumneavoastră a câmpului de căutare și că, utilizând câmpul de căutare, sunteți de acord cu utilizarea de către Google a informațiilor dumneavoastră personale în conformitate cu termenii de confidențialitate privind datele. În consecință, nu avem nicio influență asupra sferei de acoperire a datelor pe care Google le achiziționează prin această metodă.

Dacă nu doriți să acordați această aprobare, nu utilizați câmpul de căutare. Datele sunt transmise numai când o interogare este trimisă prin câmpul de căutare.

Utilizarea Google Maps

Utilizăm Google Maps (Hărți Google) pe pagina noastră pentru a afișa locaţia societăţii. Hărți Google este gestionată de Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, SUA (“Google”). Informațiile despre utilizarea acestui site web, inclusiv adresa IP, pot fi transmise la Google ca urmare a utilizării Hărților Google.

Când vizitați pagina noastra de Internet care conține Google Maps, browserul dumneavoastră de internet stabilește o conexiune directă cu serverele Google. Conținutul hărții este transmis de la Google direct la browserul dumneavoastră, care îl integrează în pagina web. În consecință, nu avem nicio influență asupra sferei de acoperire a datelor pe care Google le achiziționează prin această metodă.

În ceea ce privește scopul și amploarea colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară de către Google a informațiilor, precum și drepturile și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea în această privință, consultați Politica de confidențialitate a datelor Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Termenii de utilizare pentru Google Maps pot fi găsiți aici: https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html

Informații despre cookie-uri și newsletter-uri

Noi, Tetarom S.A nu utilizăm cookie-uri, sau alte tehnologii similare pentru a salva preferinţele dumneavoastră şi nici newsletter-uri pentru a vă transmite prin intermediul site-ului informaţii despre serviciile noastre.

Notificarea de securitate

Deoarece păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru noi,  am implementat un sistem de securitate specializat, care analizează și îmbunătățeste în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Pentru ca datele dumneavoastră personale să nu fie accesibile terților, luăm toate măsurile tehnice și organizaționale care se impun în vederea salvării acestora într-un format adecvat. Cu toate acestea, securitatea totală a datelor nu poate fi garantată atunci când se comunică prin e-mail;

 Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Din acest motiv, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Pentru a fi mai aproape de nevoile dumneavoastră, în scopul facilitării accesului la datele dumneavoastră personale, la nivelul societății, am numit un Responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale.

Totodată, vă reamintim că vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale în orice moment; aveți dreptul la informații privind datele personale salvate, originea și destinatarii, precum și despre scopul salvării acestora, în orice moment.

Vă puteți exercita drepturile anterior menționate, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Mun. Cluj-Napoca, str.Tăietura Turcului, nr.47, jud. Cluj sau contactând Responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: E-Mail: dpo@tetarom.ro, tel.0757062691.