LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Tetarom SA, CIF RO 14343629, str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264407900, fax 0264432750, ioana.banciu@tetarom.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil aparținând domeniului public al Județului Cluj și în administrarea societății TETAROM S.A., situat în Municipiul Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, înscris în CF nr. 336663, identificat după cum urmează: clădire de birouri D+P+5E, având 5 spații cu suprafețe cuprinse între 30 mp-44 mp, astfel: un spațiu în suprafață de 31 mp, două spații în suprafață de 43,90 mp, un spațiu în suprafață de 41,90 mp și un spațiu în suprafață de 40,20 mp.

Închirierea se face conform art. 1 din HCJ Cluj nr. 48/20.02.2020 privind includerea în domeniul public a bunurilor imobile realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, art. 1(1) lit. a), b) din HCJ Cluj nr. 49/20.02.2020 privind aprobarea închirierii clădirilor realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură” și OUG. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin e-mail, printr-o cerere trimisă la adresa ioana.banciu@tetarom.ro sau de la sediul Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciului Comercial al Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3, între orele 09.00-16.00, telefon: 0264407900, fax: 0264432750.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pentru exemplarul pe suport electronic obţinut prin e-mail sau 50 de lei pentru exemplarul obţinut pe suport de hârtie, care se achită numerar la casieria Tetarom S.A.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 13/10/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/10/2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Tetarom S.A., mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:23/10/2023, ora 12.00 la sediul Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, telefon: 026459611, fax: 0264595844, e-mail: tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26/09/2023.