LICITAȚIE PUBLICĂ – CLĂDIRILE A2 ȘI H2

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Tetarom SA, CIF RO 14343629, str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264407900, fax 0264432750, email ioana.banciu@tetarom.ro

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil aparținând domeniului public a Județului Cluj și în administrarea societății TETAROM S.A., situat în Municipiul Cluj-Napoca, Parcul Industrial Tetarom I, înscris în CF nr. 336663, identificat după cum urmează: a. clădire de birouri D+P+5E, având 5 spații cu suprafețe cuprinse între 30 mp-44 mp, astfel: un spațiu în suprafață de 31 mp, două spații în suprafață de 43,90 mp, un spațiu în suprafață de 41,90 mp și un spațiu în suprafață de 40,20 mp.

b. 2 compartimente din hala de depozitare H 2 având fiecare suprafața de 297,40 mp.  

Închirierea se face conform art. 1 din HCJ Cluj nr. 48/20.02.2020 privind includerea în domeniul public a bunurilor imobile realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”, art. 1(1) lit. a), b) din HCJ Cluj nr. 49/20.02.2020 privind aprobarea închirierii clădirilor realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură” și OUG. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin e-mail, printr-o cerere trimisă la adresa ioana.banciu@tetarom.ro sau de la sediul Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciului Comercial al Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3, între orele 09.00-16.00, telefon: 0264407900, fax: 0264432750.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pentru exemplarul pe suport electronic obţinut prin e-mail sau 50 de lei pentru exemplarul obţinut pe suport de hârtie, care se achită numerar la casieria Tetarom S.A.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19/06/2023, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/06/2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratura Tetarom S.A., mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:26/06/2023, ora 12.00 la sediul Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, telefon: 026459611, fax: 0264595844, e-mail: tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30/05/2023.