Consiliul Judetean Cluj reia procedura de selecție pentru numirea a 7 membri în Consiliul de Administrație al societatii TETAROM S.A.

ANUNȚ

Consiliul Judetean Cluj reia, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, procedura de selecție pentru numirea a 7 membri în Consiliul de Administrație al societatii TETAROM S.A. :

– 2 membri trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.
– 5 membri cu vechime in munca de minim 3 ani si minim 1 an experienta in administrarea sau managementul unor societati

Consiliul Judetean Cluj a decis ca procedura de selectie sa fie efectuata de catre un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selectie stabilita in cadrul Consiliului Judetean Cluj.

Consiliul Judetean Cluj a ales ca expert independent compania Pluri Consultants Romania SRL.
Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judetean Cluj, Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj-Napoca.
A. Procedura de selecție are următoarele etape:
I. Procedura de selecție prelabilă
1.a) Depunerea dosarelor la registratura Consiliul Judetean Cluj și electronic pe adresa de e-mail 109@pluri.ro.
b) În vederea reînscrierii candidaților care și-au depus dosarul până la data de 15.05.2017, aceștia vor trebui să depună doar cererea de înscriere, împreună cu formularele și orice alte documente pe care le consideră relevante.
2.Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor;
3.Evaluarea pe bază de chestionar a candidaților;
4.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției prealabile;
II. Procedura de selecție finală
1. Depunerea declarației de intenție
2. Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat.
3.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.
B. La procedura de selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. Conditii generale:
a) au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul in România
b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),
c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență in cadrul unei institutii de invatamant superior;
d) nu se află in conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator in Consiliul de Administratie al societatii TETAROM S.A..
e) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.
f) nu am fost revocat(a) in ultimii 5 ani din functia de Administrator al unei societati sau regii autonome care se incadreaza in prevederile Art. 1 al OUG 109/2011 actualizata.
g) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
h) nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege;
i) îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
j) sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplina de exercițiu;
k) din numărul membrilor consiliului de administrație nu pot fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
l) să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati sau intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei, conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 ;
m) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate. Nu se va ține cont de contractele de mandat provizorii;
2. Conditii specifice: I. a) Conditii pentru cei 2 membrii în consiliul de administrație care trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani: -studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in domeniul economic sau juridic; în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa fie recunoscuta în România; -experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani; b) Conditii pentru cei 5 membrii în consiliul de administrație care au studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta :
– au cel puțin 3 ani de vechime în muncă si cel puțin 1 an de experiență în administrarea sau managementul unor societati, inclusiv societati din sectorul privat ;
II. Directorii generali și directorii societatii TETAROM S.A. nu pot fi membri în consiliul de administrație.
C. Continutul dosarului de inscriere la procedura de selecție:
Dosarele candidatilor trebuie sa contina:
a) Opis documente;
b) Cererea de inscriere(formularul F1);
c) Copia actului de identitate;
d) Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
e) Copia diplomei de licenta sau echivalenta;
f) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
g) Copii ale documentelor care dovedesc vechimea si experienta ceruta ( carnet de munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, etc.)
h) Cazierul judiciar;
i) Cazierul fiscal;
i) Adeverinta medicala din care sa rezulte starea de sanatate corespunzatoare;
j) Formulare:
a. Declaratie pe propria raspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor generale (formularul F2);
b. Consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal și acordul cu privire la obtinerea de date in vederea verificarii informatiilor (formularul F3)
c. Declaratia de interese(formularul F4)
d. Declaratie pe propria raspundere de renunțare la postul de director general sau director al societății , în cazul numirii ca membru în consiliul de administrație/administrator, dacă este cazul (formularul F5);
e. Declaratie cu privire la statutul de functionar public, dacă este cazul (formularul F6).
Dosarul de înscriere la procedura de selecție va fi trimis si pe adresa de e-mail 109@pluri.ro.
D. Criterii de selecție:
– Competenţe specifice sectorului
– Competenţe profesionale de importanta strategica / tehnica
– Competente de guvernanta corporativa
– Experiența pe plan local si național
– Reputatia personala si profesionala
– Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor
E. Alte informatii
Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie sa poarte inscriptia „conform cu originalul” si semnatura deponentului, iar documentele originale vor fi furnizate la cerere. Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar, duce la eliminarea candidatului.
În vederea reînscrierii candidaților care și-au depus dosarul până la data de 15.05.2017, aceștia vor trebui să depună doar cererea de înscriere, împreună cu formularele și orice alte documente pe care le consideră relevante.
Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la Registratura Consiliului Judetean Cluj, din Cluj Napoca Calea Dorobantilor, nr, 106, în perioada 19.06.2017-19.07.2017, între orele 07:30 – 16:00 (luni – joi) si 07:30 – 13:30(vineri), în plic închis sau prin posta la adresa Consiliului Judetean Cluj si prin e-mail la adresa 109@pluri.ro . Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al societatii TETAROM S.A../Postul pentru care se aplica/ Nume şi Prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul: „Candidatura CA TET__Nume__Prenume__”.

Formulare-proces selectie iunie 2017