Concurs selecție membru Consiliu de Administrație Tetarom SA

ANUNŢ

Consiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, procedura de selecție pentru numirea 1 membru în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A.:
– 1 membru cu vechime în muncă de minim 3 ani și minim 1 an experiență în administrarea sau managementul unor societăți.
Consiliul Județean Cluj a decis ca procedura de selecție să fie efectuată de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selecție stabilită în cadrul Consiliului Județean Cluj.
Consiliul Județean Cluj a ales ca expert independent compania Pluri Consultants Romania SRL.
Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Cluj, Calea Dorobanților, Nr. 106, Cluj-Napoca.
A. Procedura de selecție are următoarele etape:
I. Procedura de selecție prealabilă
1.Depunerea dosarelor la registratura Consiliului Județean Cluj și electronic pe adresa de e-mail 109@pluri.ro
2.Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor;
3.Evaluarea pe bază de chestionar a candidaților;
4.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției prealabile;
II. Procedura de selecție finală
1. Depunerea declarației de intenție
2. Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat.
3.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.
B. La procedura de selecție se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
1. Condiții generale:
a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România
b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit)
c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior
d) nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator în Consiliul de Administrație al societății TETAROM S.A.
e) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
f) nu au fost revocați(te) în ultimii 5 ani din funcția de Administrator al unei societăți sau regii autonome care se încadrează în prevederile Art. 1 al OUG 109/2011 actualizată.
g) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;
h) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
i) îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
j) sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
k) din numărul membrilor consiliului de administrație nu pot fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
l) să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016;
m) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate. Nu se va ține cont de contractele de mandat provizorii;
2. Condiții specifice:
I. Condiții pentru 1 membru în consiliul de administrație care trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență:
– are cel puțin 3 ani de vechime în muncă și cel puțin 1 an de experiență în administrarea sau managementul unor societăți, inclusiv societăți din sectorul privat;
II. Directorii generali și directorii societății TETAROM S.A. nu pot fi membri în consiliul de administrație.
C. Conținutul dosarului de înscriere la procedura de selecție:
Dosarele candidaților trebuie să conțină:
a) Opis documente;
b) Cererea de înscriere (formularul F1);
c) Copia actului de identitate;
d) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
e) Copia diplomei de licență sau echivalenta;
f) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
g) Copii ale documentelor care dovedesc vechimea și experiența cerută (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)
h) Cazierul judiciar;
i) Cazierul fiscal;
i) Adeverință medicală din care sa rezulte starea de sănătate corespunzătoare;
j) Formulare:

  1. Declarație pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor generale (formularul F2);
  2. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal și acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor (formularul F3)
  3. Declarația de interese (formularul F4)
  4. Declarație pe propria răspundere de renunțare la postul de director general sau director al societății, în cazul numirii ca membru în consiliul de administrație/administrator, dacă este cazul (formularul F5);
  5. Declarație cu privire la statutul de funcționar public, dacă este cazul (formularul F6).
    Dosarul de înscriere la procedura de selecție va fi trimis și pe adresa de e-mail 109@pluri.ro.

D. Criterii de selecție:
– Competenţe specifice sectorului
– Competenţe profesionale de importanta strategica/tehnică
– Competențe de guvernanță corporativă
– Experiența pe plan local și național
– Reputația personală și profesională
– Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

E. Alte informații
Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie să poarte inscripția „conform cu originalul” și semnătura deponentului, iar documentele originale vor fi furnizate la cerere. Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar, duce la eliminarea candidatului.
Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la Registratura Consiliului Județean Cluj, din Cluj Napoca Calea Dorobanților, nr, 106, în perioada 03.05.2018-04.06.2018, între orele 07:30 – 16:00 (luni – joi) și 07:30 – 13:30 (vineri), în plic închis sau prin poștă la adresa Consiliului Județean Cluj și prin e-mail la adresa 109@pluri.ro . Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al societății TETAROM S.A… / Nume şi Prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul: „Candidatura CA TETAROM __Nume__Prenume__”.