Concurs selecție administratori pentru TETAROM SA

Consiliul Judetean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, concurs pentru ocuparea a 7 posturi de Administrator în cadrul TETAROM S.A.:

– 2 posturi cu experienţă de cel putin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar

– 5 posturi cu vechime în muncă de minim 3 ani şi minim 1 an experienţă în administrarea sau managementul unor societăţi inclusiv societăţi din sectorul privat;

Consiliul Judeţean Cluj a decis ca procesul de recrutare şi selecţie sa fie efectuat de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selecţie stabilită în cadrul Consiliului Judeţean Cluj şi va efectua evaluarea dosarelor şi selecţia iniţială a candidaţilor.

Consiliul Judeţean Cluj a ales ca expert independent compania Pluri Consultants Romania SRL.

Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Cluj, Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj-Napoca, în perioada 14.04 -13.05.2017.

A. Procesul de recrutare si selecție are următoarele etape:

1.Depunerea dosarelor la registratura Consiliul Judeţean Cluj.

2.Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor;

3.Comunicarea către candidați a rezultatelor evaluării dosarelor;

4.Susținerea probelor etapei de selecție inițială – interviu şi centru de evaluare – la o data şi o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat;

5.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției inițiale;

6.Susținerea interviului de selecție finală la o dată și o oră ce vor fi comunicate ulterior fiecărui candidat.

7.Comunicarea către candidați a rezultatelor selecției finale.

B. La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. Condiţii generale:

a) au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul in România

b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),

c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lungă durata finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituţii de învăţământ superior ;

d) nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator în Consiliul de Administraţie al TETAROM S.A..

e) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

f) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție şi de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;

g) nu au făcut poliţie politică, așa cum este definită prin lege;

h) Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 şi Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

i) sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplina de exercițiu;

j) Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016 – declaraţie pe propria răspundere;

k) Declaraţie cu privire la statutul de funcţionar public;

2. Condiţii specifice:

a) Condiţii pentru cele 2 posturi de administratori care trebuie sa aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani:

-studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalent, în domeniul economic sau juridic; în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa fie recunoscută în România;

-experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, audit sau financiar de minim 5 ani;

b) Condiţii pentru cele 5 posturi de administratori care au studii superioare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă:

– au cel puțin 3 ani de vechime în muncă şi cel puțin 1 an de experiență în administrarea sau managementul unor societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat;

C. Conţinutul dosarului de înscriere la concurs:

Dosarele candidaţilor care aplica pentru postul de Administrator trebuie sa conţină:

a) Opis documente;

b) Cererea de înscriere;

c) Copia actului de identitate;

d) Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;

e) Copia diplomei de licenţă sau echivalenta;

f) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;

g) Copii ale documentelor care dovedesc vechimea şi experienţa cerută ( carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidenta a Salariaţilor, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)

h) Cazierul judiciar;

i) Cazierul fiscal;

i) Adeverință medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare;

j) Formulare:

  • Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate.
  • Acordul cu privire la obţinerea de date în vederea verificării informaţiilor.
  • Consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
  • Declaraţia de interese.

CV-ul şi formularele de la punctul j) vor fi trimise şi pe adresa de e-mail 109@pluri.ro în format doc.

D. Criterii de selecție:

– Competenţe specifice sectorului

– Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică

– Competenţe de guvernanţă corporativă

– Experiență pe plan local şi național

– Reputaţia personală şi profesională

– Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

E. Alte informatii

Documentele prevăzute la punctele c) – e) din cuprinsul dosarului, trebuie să poarte inscripţia „conform cu originalul” şi semnătura deponentului iar documentele originale vor fi furnizate la cerere. Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese la dosar, duce la eliminarea candidatului.

Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la Registratura Consiliului Judeţean Cluj, din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, în perioada 14.04 -13.05.2017, între orele 07:30 – 16:00 (luni – joi) şi 07:30 – 13:30 (vineri), în plic închis sau prin postă la adresa Consiliului Judeţean Cluj şi prin e-mail la adresa 109@pluri.ro . Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al TETAROM S.A../Postul pentru care se aplică/ Nume şi Prenume candidat/A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : „Candidatura CA TET __Nume__Prenume__”.

Formulare-proces-recrutare-si-selectie