Consiliul Județean Cluj organizează concurs în vederea selecției unui membru pentru Consiliul de Administrație al Tetarom SA

Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecţie a candidaţilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, constituită în baza HCJ 201/28.08.2012, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea selecţiei/evaluării membrilor Consiliului de Administraţie pentru

 • TETAROM SA.

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Posturi în selecţie:

 • TETAROM SA. – un post de administrator

Condiţii generale şi specifice :

 • generale:
 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 3. c) capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;
 5. e) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 6. f) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 7. g) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute în art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, la data depunerii candidaturii;
 • specifice:

– administratori :

 1. a) studii superioare (cu diplomă de licenţă);
 2. b) experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice.

 

Criterii de evaluare a candidaţilor:

Interviu

 1. Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă
 2. Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:
 3. Capacitate de luare a deciziei
 4. Orientare către rezultate
 5. Capacitate de rezolvare de probleme
 6. Capacitate de analiză şi sinteză
 7. Capacitate de control
 8. Abilităţi de comunicare

Bibliografie :

–    Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată;

–  Ordonanţa de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Selecţia/evaluarea se va efectua în două etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere şi interviul candidaţilor selectaţi.

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 1. CV format Europass + scrisoare de intenţie (va fi considerată oferta tehnică conform cu OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare);
 2. Cazier judicial;
 3. Cazier fiscal;
 4. Copii legalizate după actele de studii;
 5. Copie act identitate;
 6. Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare care să ateste experienţa solicitată;
 7. Adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare
 8. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de selecţie;
 9. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că:
 10. a) nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 11. b) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;
 12. c) nu a fost condamnat(ă) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
 13. d) nu a făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare şi luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. e) la data depunerii candidaturii, nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
 15.   f) face parte/nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 16. Opis dosar înscriere
 17. Dosar plic

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data 11.04.2016 ora 13:00, la registratura Consiliului Judeţean Cluj, în dosar plic, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliului de Administraţie al …………..postul vizat precum şi numele şi prenumele, domiciliul candidatului”.

În data de 13.04.2016 se va realiza selecţia dosarelor de candidatură. Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail asupra datei, orei şi locaţiei de desfăşurare a interviului.

Persoană de contact: Secretar al Comisiei de selecţie – Man Simona, telefon: 0372640024

Afişat în data de 11.03.2016 ora 8:00

Ataşăm în continuare Formularele: